Договір-оферта

м. Київ “8” січня 2019 р. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

– Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) фізичної особи Шульги Василя Миколайовича (псевдонім “Мартин Якуб”) (Далі – Оператор) щодо укладення Договору про надання послуг (далі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Під послугою, що є предметом поставки за цим Договором, розуміється: 

1) паперова та електронна версія художньої книги “Мертві моделі” (автор Мартин Якуб)
– мова – Українська
– рік видання – 2019
– кількість сторінок – 240
– формат EPUB, MOBI, FB2.

2) паперова та електронна версія художньої книги “Не твоє собаче діло” (автор Мартин Якуб)
– мова – Українська
– рік видання – 2021
– кількість сторінок – 368
– формат EPUB, MOBI, FB2.

3) паперова та електронна версія художньої книги “ЙБН БЛД РСН” (Колектив авторів)
– мова – Українська
– рік видання – 2023
– кількість сторінок – 200
– формат EPUB, MOBI, FB2.

2. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

– Доступ до Сервісу надається Оператором Користувачу протягом строку дії Договору, але, в будь-якому випадку, не раніше з дати активації.

– Датою початку надання Послуг є одна з наступних подій, в залежності від того, яка подія настала першою:

– Оператор сервісу має право не розпочинати надання Послуг та не надавати Користувачу доступ до Сервісу у випадку відсутності коштів (попередньої оплати) на особистому рахунку Оператора.

3. ЦІНА ПОСЛУГ

– Ціна Послуг визначається Оператором.

– Надання Послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати.

4. СТРОК ДІЇ

– Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: martynyakub.com і діє до моменту відкликання Оферти Оператором сервісу. – Оператор онлайн-сервісу залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Оператором сервісу змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на інтернет-сайті martynyakub.com.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ

– Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включаючи інформацію про технології та технічні рішення, використані Оператором, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов’язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону. 

– Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Користувач та/або Контрагент засвідчує і гарантує Оператору сервісу, що: 

– Користувач та/або Контрагент укладає Договір добровільно, при цьому Користувач та/або Контрагент: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти); 

6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

– Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(-ів) Сторін, їх посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору. 

– Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею. 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

– Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 

– Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства. 

8. ФОРС-МАЖОР

– Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безпорядки, заколоти, війни, або дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за Договором.

– У разі настання обставин форс-мажору під час дії даного Договору, виконання зобов’язань за даним Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

Реквізити:
Шульга Василь Миколайович
ІПН 2985204233
тел. 0982222352